ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în cadrul Consiliului de administraţie a Spitalului Municipal Vatra Dornei

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 30 iunie 2010

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local;

            Protocolul de predare- preluare a managementului asistenţei medicale a Spitalului Municipal Vatra Dornei înregistrat sub nr. nr. 5621/14373/30.06.2010 încheiat între Consiliul local şi Direcţia de Sănătate Publică -Suceava;

            În conformitate cu prevederile  art. 186 alin. (1), alin. (2) lit. ,,b”, alin. (7) din  Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin. (6) lit. “a” pct.3, art.115 alin. (1) lit. ,,b” precum şi art. 45  din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art. 1   Se desemnează domnii consilieri ec. Chiruţă Vasile şi dr. Costin Sorin reprezentanţi ai Consiliului local în cadrul Consiliului de administraţie a Spitalului Municipal Vatra Dornei.

            Art. 2 Persoanele numite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

           

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

            PROBOTEANU CONSTANTIN

                                                                Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

30 iunie 2010

NR.61