ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL  LOCAL  AL   MUNICIPIULUI  

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei  nr. 1 Cap. IV şi anexei 8 din H.C.L. nr. 182/ 18.11.2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor pentru anul 2010

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 iulie 2010

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            Luând în considerare prevederile:

              - art.I, alin.(2) din OUG nr.59/30.06.2010, privid modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 –Cod fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

        În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “bşi alin(4) lit. “c” şi art. 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001- a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

              ART. 1 Se modifică anexa1, capitolul IV- din H.C.L. nr. 182/ 18.11.2009 pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor pentru anul 2010, conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

              ART. 2  Se modifică şi se completează art. 15, alin. (5) cap. IV din anexa 8-Regulament privind instituirea şi administrarea Taxei speciale de salubrizare  din H.C.L. nr. 182/ 18.11.2009 pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor pentru anul 2010, după cum urmează:

,, art.15 alin. (5) Utilizatorii care locuiesc în zone în care utilajele specializate de colectare nu au acces (dealuri, poteci înguste, terenuri accidentate, etc.) şi sunt nevoiţi să coboare deşeurile la containere la care depozitarea este comună, la o distanţă de peste 500 metri, sunt impuşi la plată cu o reducere de 20% din tariful persoanelor fizice la care colectarea se face la domiciliu prin intermediul europubelelor”.

          ART. 3 Primarul municipiului prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

POSTELNICU TINEL

                                                                Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

Vatra Dornei

30 iulie 2010

NR.63