ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

Privind modificarea anexei la HCL nr. 34/30.03. 2006  privind stabilirea criteriilor de acordare de bunuri în compensare persoanelor îndreptăţite conform Legii nr.10/2001 şi punerea la dispoziţie a unor loturi de teren în vederea acordării în compensare conform Legii nr.10/2001

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 iulie 2010

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          Conform cu prevederile  art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar rep. cu modificările şi completările ulterioare precum şi art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” , art. 121  , art.115 alin.(1) lit. b precum şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1  Se aprobă includerea în lista bunurilor disponibile în vederea compensării în conformitate cu Legea nr. 10/2001, aprobată conform anexei la HCL nr. 34/30.03. 2006,  a două noi loturi de teren pct.2-3, identificate conform anexei la prezenta hotărâre.

        Art. 2  Toate celelalte prevederi ale HCL nr. 34/30.03.2006, modificată prin HCL nr. 55/2010 rămân neschimbate.          

         Art. 3         Primarul municipiului, prin Comisia internă pentru analizarea notificărilor formulate conform Legii nr.10/2001 şi Compartimentul Cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

POSTELNICU TINEL

                                                         Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

 

Vatra Dornei

30 iulie 2010

NR.64                

 

 

 

Anexa la HCL nr. 64/30.07.2010

 

 

Lista bunurilor disponibile care pot fi acordate în compensare

conform Legii nr.10/2001

 

 

 

Nr. crt.

Tipul bunului

Adresa

Suprafaţa

Vecinătăţi

1

Teren

Str. Chiliei f.n.

210 mp.

N – Str. Chiliei

S – Râul Bistriţa

V – Statul Român

E – Statul Român

2

Teren

Str. Aluniş f.n

236 mp

N – most. Simionescu Artenie

S – Str. Aluniş

V – most. Simionescu Artenie

E – Cotlarciuc Silviu

3

Teren

Str. Aluniş f.n

953 mp

N – Str. Aluniş

S – Obadă Paul

V – Volosciuc Domnica

E – Chirlejan Maria