ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE privind

 modificarea şi completarea HCL nr. 78/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare a ofertelor de concesionare

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 iulie 2010

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 22/2007, art. 15-18 din HG nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale OUG nr. 54/2006 precum  şi art. din 16 alin. (4) din Legea nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, alin. (5) lit. “a” precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Se aprobă componenţa Comisiei de evaluare a ofertelor de concesionare după cum urmează:

            Preşedinte: - Moraru Ioan - primarul municipiului

            Membri titulari:   - Rusu Mircea- viceprimar

                                          -  Chiruţă Vasile- consilier local

                                           -   Boca Roman- consilier local

                                          -   Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice

           Secretar comisie-Funcţionarul public responsabil cu activitatea de concesionare

            Membri supleanţi: - Buzilă Gheorghe- consilier local

                                              -  Romanică Tirel -consilier local

            Art.2  Primarul municipiului, prin comisia nominalizată, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

POSTELNICU TINEL

                                                         Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

Vatra Dornei

30 iulie 2010

NR.65