ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea  studiului de fezabilitate şi indicatorilor tehnico- economici pentru proiectul ,, Amenajare spaţii verzi prin Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului din zona centrală a  municipiului Vatra Dornei”

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 iulie 2010

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile OUG nr. 59/2007 privind instituirea Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, Legea nr. 49/2008 privind aprobarea OUG 108/2007, Ghidului de finanţare a Programului  naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi ,  precum şi art.  44, alin.1 din  Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.d şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se dă acordul Consiliului Local privind încheierea prin Primarul municipiului Vatra Dornei – domnul Ioan Moraru, a contractului pentru finanţare nerambursabilă;

Art.2. Se dă acordul Consiliului Local pentru punerea la dispoziţie a terenului pentru realizarea proiectului. 

Art.3.  Se aprobă studiul de fezabilitate pentru proiectul “ Amenajare spaţii verzi prin Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului din zona centrală a municipiului Vatra Dornei  ”, conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru proiectul “ Amenajare spaţii verzi prin Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului în municipiul Vatra Dornei  ”, conform anexei 2 la prezenta hotărâre. 

Art.5. Se aprobă suportarea cheltuielilor legate de proiect, astfel:

- cofinanţare buget local 76.500 lei, suportarea cheltuielilor neeligibile, precum şi orice cheltuieli conexe aferente proiectului şi care cad în sarcina solicitantului.

Art.6. Primarul municipiului, prin  DSIE, SPTS şi serviciul contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

POSTELNICU TINEL

                                                                Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

Vatra Dornei

30 iulie 2010

NR.68