ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea  trecerii locuinţelor pentru tineri din Ansamblul Transilvaniei , bloc B tronson A+B+C 48 unităţi locative

  din proprietatea publică al Municipiului Vatra Dornei în proprietatea publică al Statului   şi administrarea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei 

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 iulie 2010

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          Solicitarea  Guvernului României nr. 7480/DNA/06.05.2009 înregistrată sub nr. 11083/12.05.2009, adresa nr. 30498/14.05.2009 înregistrată sub nr. 12249/27.05.2009 ;

   În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) şi art. 12 alin (1) şi alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

 Conform prevederilor  Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicata cu modificările şi completările ulterioare, HG nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (2) litera “c” şi alin. 5 litera “a”  precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

                               

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1 Construcţiile de locuinţe aferente imobilelor identificate conform anexei 1 la prezenta hotărâre trec din proprietatea publică a municipiului Vatra Dornei  în proprietatea publică a Statului, în vederea trecerii acestora în proprietatea privată a statului conform prevederilor legii organice.   

          Art. 2 Construcţiile de locuinţe  prevăzute la art. 1, după trecerea lor în proprietatea privată a statului, rămân în administrarea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei, în vederea vânzării locuinţelor/apartamentelor către cei în drept, la cererea acestora, în condiţiile legii.

         Art. 3 Locuinţele/apartamentele prevăzute la art. 2, pentru care nu sunt înregistrate solicitări de cumpărare în condiţiile legii, din partea titularilor contractelor de închiriere, sau cele vacante se administrează în continuare ca locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.

        

            Art. 4 Terenurile aferente construcţiilor de locuinţe prevăzute la art. 1, având număr cadastral 32157, identificat conform anexei nr. 2, trec din proprietatea publică a municipiului Vatra Dornei, în proprietatea  privată al municipiului Vatra Dornei.

            Art. 5 Primarul municipiului, prin Compartimentul locativ şi cadastru va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

POSTELNICU TINEL

                                                                Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

Vatra Dornei

30 iulie 2010

NR.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        ROMÂNIA                                      9

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMARUL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea

trecerii locuinţelor pentru tineri din Ansamblul Transilvaniei , bloc B tronson A+B+C 48 unităţi locative   din proprietatea publică al Municipiului Vatra Dornei în proprietatea publică al Statului   şi administrarea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei 

 

 

                           Prin adresa nr. 7480/DNA/06.05.2009 înregistrată sub nr. 11083/12.05.2009, adresa nr. 30498/14.05.2009 înregistrată sub nr. 12249/27.05.2009 Guvernul României solicită adoptarea  unei hotărâri prin care imobilul din str. Transilvaniei, bloc B tronson A+B+C  să fie trecut din domeniul public al municipiului, în domeniul public al statului, prin hotărâre a consiliului  local, în baza prevederilor legale cuprinse în Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel se realizează  modificarea regimului juridic al locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în vederea vânzării acestora către  titularii contractelor de închiriere.

             Solicitarea este conform prevederilor art. II alin. (1) din Legea nr. 89/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, respectiv  vânzarea către titularii contractelor de închiriere.

  Proiectul de hotărâre prevede trecerea în proprietatea publică a statului  a celor 48 unităţi locative ce reprezintă locuinţe pentru tineri din Str. Transilvaniei bloc B tronson A+B+C  . Construcţiile de locuinţe  trec apoi în proprietatea privată a statului şi  rămân în administrarea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei, în vederea vânzării locuinţelor/apartamentelor către cei în drept, la cererea acestora, în condiţiile legii.

   Faţă de cele prezentate, vă rog să analizaţi şi să hotărâţi.

PRIMAR,

IOAN MORARU

 

 

 

 

 

 

ANEXA 1 LA HCL NR. _______/30.07.2010

 

DATELE DE IDENTIFICARE

A construcţiilor de locuinţe care se transmit din proprietatea publică a municipiului Vatra Dornei în proprietatea publică a statului

Nr.

Crt.

Denumirea construcţiei, adresa imobilului

Persoana juridică de la care se transmite construcţia

Persoana juridică  la care se transmite construcţia

Caracteristicile tehnice ale construcţiilor/imobilului

0

1

2

3

4

1

Ans. Transilvaniei, Calea  Transilvaniei, bl B, tr. A+B+C

Municipiul Vatra Dornei

Stat- domeniul public

Aria desfăşurată construită

Adc=3137,80 mp

Regim de înălţime P+3E

Total locuinţe: 48

Cheltuieli efectuate, înregistrate în contabilitate (valoare de inventar)=3.838.517,98

lei