ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 3000 lei pentru Asociaţia ,, Părinţi, adolescenţi şi prieteni la Vatra Dornei”- din cadrul Liceului Teoretic ,,Ion Luca”

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 24 februarie 2010

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct. 5, precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 3000 lei  pentru Asociaţia ,, Părinţi, adolescenţi şi prieteni la Vatra Dornei”, în vederea realizării activităţilor specifice în cadrul Liceului teoretic ,,Ion Luca”.

          Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local.

          Art. 3 Primarul, prin   Serviciul buget- contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                                    CHIRUŢĂ VASILE   

 

                                                                                                              Contrasemnează

p.Secretar municipiu

Rodica Albei

Vatra Dornei

24.02.2010

NR. 7