ROMÂNIA                           

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea protocolului de parteneriat între municipiul Vatra Dornei şi municipiul Mangalia

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 iulie 2010

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “dşi alin. (6) lit.“a”, pct  4, 5, 18 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit.,,c”, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale  cu modificărle şi  completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

          Art. 1 Se aprobă  protocolul de parteneriat între municipiul Vatra Dornei şi municipiul Mangalia, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuterniceşte primarul municipiului pentru semnarea protocolul de colaborare prevăzut la art.1.

Art. 3 Primarul municipiului, prin DSIE vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

POSTELNICU TINEL

                                                                Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

Vatra Dornei

30 iulie 2010

NR.70