ROMÂNIA                                      

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind însuşirea rapoartelor de reevaluare a terenurilor proprietate privată a municipiului Vatra Dornei, situate în strada Negreşti nr. 11 şi Miriştei nr. 22

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava,  întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 iulie 2010

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.“cşi alin.(5) lit. c”, precum şi art. 45  din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale Republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă rapoartele de  reevaluare a terenului proprietatea privată a municipiului Vatra Dornei, situate în strada Negreşti nr. 11 şi strada Miriştei nr. 22, întocmite de evaluator autorizat ing. Prisăcaru Lucica, conform anexelor la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului, prin  Serviciul buget -contabilitate şi Compartimentul Cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

POSTELNICU TINEL

                                                                Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

Vatra Dornei

30 iulie 2010

NR.72