ROMÂNIA                                      

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea întocmirii unui raport de reevaluare a terenului proprietatea municipiului Vatra Dornei, situat în strada Oborului f.n.

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 iulie 2010

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.“cşi alin.(5) lit. .“c”, precum şi art. 45  din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale Republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă întocmirea unui raport de reevaluare a terenului proprietatea privată a municipiului Vatra Dornei, situat în strada Oborului f. n., în suprafaţă de 280 mp.

Art. 2 Finanţarea întocmirii raportului se va face de la bugetul local.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul buget -contabilitate şi Compartimentul Cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

POSTELNICU TINEL

                                                                Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

Vatra Dornei

30 iulie 2010

NR.73