ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea listei de priorităţi pentru repararea imobilelor proprietatea municipiului Vatra Dornei

 

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 iulie 2010

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile  Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale ;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.6 lit”a” pct.17,  precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se aprobă repararea  imobilelor proprietatea municipiului Vatra Dornei din strada 22 Decembrie nr. 15, Vulturului nr. 3, Dornelor nr. 20, Vasile Liţu nr.2, Vasile Liţu nr.6, Unirii nr. 13, Unirii nr. 25, Mihai Eminescu nr. 31.

            Art.2. Se aprobă demolarea parţială  a imobilului din strada  Mihai Eminescu nr. 31, nr. de inventar 1231.

Art.3. Pentru imobilele deţinute în coproprietate se va calcula suma ce revine fiecăruia, proporţional cu cota aferentă locuinţei proprietate .

Art.4. Primarul municipiului, prin  serviciul  buget-contabilitate, compartimentul locativ şi serviciul urbanism , va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

POSTELNICU TINEL

                                                                Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

Vatra Dornei

30 iulie 2010

NR.74