ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRĀRE

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Cīrlea Ioan īn vederea achiziţionării unei proteze

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, īntrunit īn şedinţă ordinară īn data de 30 iulie 2010

Avānd īn vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Īn conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

Īn temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) litd”, alin. 6 lit. ,,a”, pct. 2,3, precum şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 2000 lei către Cīrlea Ioan, persoană īncadrată īn gradul I de handicap,  domiciliat īn Vatra Dornei, str. Mălinilor bl. D4, ap.9 īn vederea achiziţionării unei proteze.

Art. 2 Suma alocată va fi suportată  din bugetul local. 

Art. 3 Cheltuielile  vor fi decontate pe bază de documente justificative.

Art. 4 Primarul municipiului, prin serviciul buget contabilitate şi serviciul de asistenţă socială va duce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

POSTELNICU TINEL

                                                    Contrasemnează

                                                      p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

Vatra Dornei

30 iulie 2010

NR.75