ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

H O T Ă R Â R E

PRIVIND ÎNFIINŢAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE 

,,ECOLOGICA VATRA DORNEI” SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

 

Consiliul Local al Municipiului  Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 iulie 2010

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

           În temeiul art.3 alin.1), alin. 5) , lit.,,d”  , art. 8 alin.1) şi 2) lit. ,,d”, ,,e”, art. 23, art.30, art. 31^1 alin.(1) lit. ,,b” din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice precum şi art. 2 alin.2) şi  art.6 alin.1)  din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Prevederile  din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare;

        Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare;

    - având în vedere dovada nr.39.699/23.07.2010 privind disponibilitatea si rezervarea firmei emisă de ORC  de pe lângă Tribunalul Suceava;

             În baza art. 1 alin.2), lit.,,g” pct. 2, art.10, art.17, art.36 alin. (1), alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct.14, alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. a , art.45 şi art.115 alin. (1) lit. b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E

           Art.1 Se aprobă înfiinţarea unei societăţi comerciale de interes public local , cu asociat unic Municipiul Vatra Dornei- prin Consiliul Local, având următoarele elemente principale de organizare, după cum urmează:

             a.denumirea S.C. ECOLOGICA  VATRA DORNEI S.R.L. conform dovezii disponibilităţii firmei  nr.39699 din 23.07.2010  eliberată de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava,

             b. forma juridică: Societate comercială cu răspundere limitată

             c. sediul social: Municipiul Vatra Dornei, Str.Mihai Eminescu nr.17,  judeţul Suceava

 f. patrimoniul iniţial: capitalul social al societăţii subscris şi vărsat integral în numerar de asociatul unic este de 1000 lei constituit în 100 părţi sociale la valoarea nominală de 10 lei partea.

            Art.2 Cheltuielile necesare pentru înfiinţarea Societăţii comerciale  ,,ECOLOGICA VATRA DORNEI” S.R.L. se asigură din bugetul local al Municipiului  Vatra Dornei.

           Art.3  Primarul Municipiului, prin serviciile de specialitate  va  duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

POSTELNICU TINEL

                                                                Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

Vatra Dornei

30 iulie 2010

NR.76