ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind revocarea HCL nr.50/2010 privind “desemnarea comisiei de sprijin a executivului primăriei, in implementarea proiectelor de interes local”

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Jud. Suceava,  întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 iulie 2010

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            Având în vedere adresa nr.14.648/02.07.2010 a Institutiei Prefectului Suceava;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (1) , precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001.– a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

        Art. 1 Se revocă HCL nr.50/2010 privind “desemnarea comisiei de sprijin a executivului primăriei, in implementarea proiectelor de interes local”.

       Art. 2 Primarul municipiului, prin Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

POSTELNICU TINEL

                                                    Contrasemnează

                                                      p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

30 iulie 2010

NR.77