ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea variantei de proiectare pentru drumul de ocolire Vatra Dornei

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Jud. Suceava,  întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 iulie 2010

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

                        În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. ,,b” şi alin. (4) lit. ,,d”  , precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001.– a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

        Art. 1 Se aprobă varianta de proiectare pentru drumul ocolitor  Vatra Dornei, dintre variantele prezentate de proiectant, următoarele:

-         variantă principală de proiectare- varianta 4

               - variantă  de rezervă pentru proiectare- varianta 2

       Art. 2 Primarul municipiului, prin Serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

POSTELNICU TINEL

                                                    Contrasemnează

                                                      p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

30 iulie 2010

NR.78