ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

H O T Ă R Â R E

PRIVIND   APROBAREA ACTULUI CONSTITUTIV AL SOCIETATII COMERCIALE “ ECOLOGICA VATRA DORNEI” S.R.L.

 

Consiliul Local al Municipiului  Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 13 august 2010

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

           În temeiul art.3 alin.1), alin. 5) , lit.,,d”  , art. 8 alin.1) şi 2) lit. ,,d”, ,,e”, din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice precum şi art. 2  şi  art.6 alin.1)  din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Prevederile  din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare ale Ordinul Institutului National de Statistica nr.337/2007

        Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare;

    - având în vedere dovada nr.39.699/23.07.2010 privind disponibilitatea si rezervarea firmei emisă de ORC  de pe lângă Tribunalul Suceava;

             În baza art. 1 alin.2), lit.,,g” pct. 2, art.10, art.17, art.36 alin. (1), alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct.14, alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. a , art.45 şi art.115 alin. (1) lit. b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

Art.1: Se aprobă Actul Constitutiv al S.C. “ ECOLOGICA VATRA DORNEI” S.R.L. - Societate cu Răspundere Limitată, conform anexei 1 la Proiectul de Hotărâre;

 

 Art.2: Se aprobă suportarea cheltuielilor necesare pentru înfiinţarea Societăţii comerciale  Ecologica VATRA DORNEI S.R.L. din bugetul local al Municipiului  Vatra Dornei.

 

Art.3.   Se împuterniceşte Primarul municipiului Vatra Dornei, domnul Ioan Moraru să semneze actul constitutiv  al S.C.  ECOLOGICA  VATRA DORNEI S.R.L.

 

Art.4. Se împuterniceşte d-na Luminosu Luminita Bucovina – consilier juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Vatra Dornei, CI SV 586318 CNP 2710407205770, cu domiciliul în municipiul Vatra Dornei, Str. Unirii nr. 80 bl.D4, sc.A, et.3, ap.13, să efectueze toate demersurile pentru înregistrarea societăţii S.C.  ECOLOGICA  VATRA DORNEI S.R.L. ca societate comercială de interes public local, având ca asociat unic Municipiul Vatra Dornei.

 

         Art.5: (1) Finanţarea cheltuielilor Societăţii Comerciale ECOLOGICA VATRA DORNEI S.R.L. se va face din bugetul propriu al  societatii.

(2)Societatea comercială ECOLOGICA VATRA DORNEI S.R.L. va căpăta personalitate juridică după înregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava şi  va funcţiona sub autoritatea directă a Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei.

 (3)Se împuterniceşte d-na Ioniţă Mărioara– Şef Serviciu Contabilitate în cadrul DADP,  să deschidă contul de capital al S.C. ECOLOGICA  VATRA DORNEI S.R.L.

 

Art.6. Se numesc membrii şi membrii supleanţi în Adunerea Generală a S.C.  ECOLOGICA  VATRA DORNEI S.R.L., după cum urmează:

I.      Membrii Adunării Generale:

1.      Rusu Mircea- viceprimar

2.    Proboteanu Constantin- consilier local

3.     Cojocaru Nicuşor- consilier local

4.    Boca Roman- consilier local

5.     Romanică Tirel – consilier local

6.    Mironescu Vasile- consilier local

7.     Cheşa Elena- consilier local

II.   Membrii supleanţi ai Adunării Generale:

1.      Postelnicu Tinel- consilier local

2.    Chiruţă Vasile- consilier local

3.     Buzilă Gheorghe- consilier local

4.    Apetrii Toader- consilier local

 

Art. 7. Directorul (Administratorul) S.C. ECOLOGICA  VATRA DORNEI S.R.L. va fi numit de către Consiliul Local pe baza rezultatelor concursului organizat pentru ocuparea postului.

 

(1)                               Se numeşte domnul Ungureanu Vasile, CI SV 512233, cu domiciliul în municipiul Vatra Dornei, Str.  Mălinilor nr. 12 bl.G50 et.2 ap.26, Director (administrator) interimar, până la organizarea concursului pentru ocuparea postului.  

(2)                              Concursul pentru ocuparea postului de Director S.C. ECOLOGICA  VATRA DORNEI S.R.L.va fi organizat în termen de 60 zile de la înregistrarea societăţii, prin grija Primarului şi Adunarea Generală a S.C.  ECOLOGICA  VATRA DORNEI S.R.L.

 

     Art.8 Prestarea serviciilor publice de către  S.C.  ECOLOGICA  VATRA DORNEI S.R.L.se va face în baza Contractului de delegare a gestiunii aprobat de Consiliul Local,  după înfiinţarea societăţii.

    

        Art.9. Primarul Municipiului, prin Compartimentul juridic  va  duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

POSTELNICU TINEL

 

                                                    Contrasemnează

                                                      p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

Vatra Dornei

13 AUGUST 2010

NR.79