ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unei locuinţe  în vederea vânzării conform Legii nr.112/1995

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 24 februarie 2010

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.10 alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În temeiul dispoziţiilor art. 36  alin. (2) lit. “c” şi alin.(5) lit. “b”, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, a  locuinţei din Str. Dornelor nr. 24, deţinută cu contract de închiriere de către Rosohatei Natalia.

Art. 2 Datele din Inventarul domeniului public, atestat prin Anexa nr.6 la HG nr.1357/2001, se modifică în mod corespunzător.

Art. 3 Vânzarea locuinţei în temeiul Legii nr.112/1995, se va putea face după achitarea diferenţei de chirie, de care au fost scutiţi în perioada iunie 1999- februarie 2010.

Art. 4 Primarul municipiului, prin serviciul contabilitate şi Compartimentul Locativ, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                                    CHIRUŢĂ VASILE   

                                                                                                                                          Contrasemnează

p.Secretar municipiu

Rodica Albei

Vatra Dornei

24.02.2010

NR. 8