ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

modificarea şi completarea HCL nr.82/30.05.2006 privind aprobarea contractării unui împrumut de la BCR –  S.A.

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 13 august 2010

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 - privind finanţele publice locale, precum şi HCL nr. 58/31.03.2009    de modificare şi completarea HCL nr. 83/2006;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b”, alin. (4) lit. “a” precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – republicată cu modificările şi completările ulterioare a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1  Se aprobă utilizarea sumei de 308.494 lei din împrumutul contractat la BCR – SA ,  pentru  cofinantarea obiectivului  ,, Refacerea şi dezvoltarea infrastructurii de turism în parcul balnear Vatra Dornei”.

Art.2.  Celelalte prevederi din HCL nr.82/2006,  rămân neschimbate.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul buget-contabilitate şi  DSIE   va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

POSTELNICU TINEL

 

                                                                Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

Vatra Dornei

13 AUGUST 2010

NR.80