ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

modificarea şi completarea HCL nr.83/30.05.2006 privind aprobarea contractării unui împrumut de la BRD – Groupe Societe Generale S.A.

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 13 august 2010

      Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

      Având în vedere HCL nr.28/2008 prin care s-a modificat şi completat HCL nr. 83/2006 prin completarea obiectivelor de investiţii ce pot fi finanţate pentru reabilitarea Str.Gării, Str.Vicilicilor , Str.Minierei şi parţial Oborului precum şi HCL nr. 57/31.03.2009 prin care s-a aprobat suplimentarea programului de asfaltări cu străzile Schitului şi Bârnărel;

        În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 - privind finanţele publice locale;

         În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b”, alin. (4) lit. “a” precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 –republicată cu modificările şi completările ulterioare a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1  Se aprobă utilizarea sumei de 392.295 lei din împrumutul contractat la BRD – Groupe Societe Generale S.A.pentru  cofinanţarea obiectivelor:

1.         ,, Extindere si modernizare retele de apa uzata menajera si pluviala in  statiunea turistica Vatra Dornei in vederea atingerii standardelor UE “ – 273.795  lei .

2.        Refacerea şi dezvoltarea infrastructurii pentru turism in parcul balnear Vatra Dornei’’ – 118.500 lei

 

 

 

Art. 2 Celelalte prevederi din HCL nr.83/2006 rămân neschimbate.

Art. 3 Primarul municipiului, prin serviciul buget-contabilitate şi serviciul urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

POSTELNICU TINEL

 

                                                    Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

Vatra Dornei

13 AUGUST 2010

NR.81