ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei şi  statelor de funcţii

pentru aparatul de specialitate al primarului şi serviciile publice locale

 

     Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 13 august 2010

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;           

                În conformitate cu  prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, OUG nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, adresa nr. 11600/08.07.2010 a Instituţiei Prefectului Suceava,  avizul Ministerului Administraţiei şi Internelor -  Direcţia pentru evidenţa persoanelor şi administrarea bazelor de date nr. 2111372/27.07.2010,  precum şi Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 491370/28.07.2010;

 În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. „a" şi alin. (3) lit.”b”, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1 Se aprobă Statele de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi   serviciilor publice de interes local, conform anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2 Se aprobă organigrama aparatului de specialitate al primarului şi   serviciilor publice de interes local, conform anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3 Cu data prezentei îşi încetează aplicabilitatea HCL nr.1/2007 cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Compartimentul Resurse Umane va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

POSTELNICU TINEL

 

                                                    Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

Vatra Dornei

13 AUGUST 2010

NR.83