ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor  ajutoare de urgenţă persoanelor afectate de inundaţiile produse în perioada iulie-august 2010 în municipiul Vatra Dornei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 13 august 2010

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, prevederile  OUG  nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.15/2005  precum şi Ordinul    Nr. 638/420 din 12 mai 2005

pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale  ;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.“b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

          Art. 1  Se aprobă acordarea unor  ajutoare de urgenţă persoanelor fizice şi juridice afectate de inundaţiile produse în perioada iulie-august 2010 în municipiul Vatra Dornei, în sumă totală de 50.000 lei.

          Art. 2        Lista beneficiarilor va fi supusă aprobării consiliului Consiliului local, pe baza raportului întocmit de comisia de  stabilire a pagubelor fizice şi valorice determinate de inundaţii în municipiul Vatra Dornei.

          Art. 3        Primarul municipiului, prin Serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

POSTELNICU TINEL

 

                                                    Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

Vatra Dornei

13 AUGUST 2010

NR.84