ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea alocării sumei de 800 lei pentru organizarea şi desfăşurarea taberei de pictură “Prisma”

         

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava , întrunit în şedinţă extraordinară în data de 13 august 2010

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin. (6) pct. 4,5, precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă alocarea sumei de 800 lei,  în vederea organizării şi desfăşurării Taberei de pictură ,, Prisma”, în perioada 2-25 august 2010, reprezentând cheltuieli de masă şi cazare pentru artişti.

Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din bugetul local şi va fi decontată pe baza documentelor justificative.

Art.3 Primarul, prin Serviciul buget- contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

POSTELNICU TINEL

 

                                                    Contrasemnează

                                                      p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

Vatra Dornei

13 AUGUST 2010

NR.85