ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Master Planului pentru proiectul

,, Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Suceava”

 Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 17 septembrie 2010

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (4) lit. ,,f”, alin. (6) lit. “a”  pct. 14 şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE

 

 Art. 1 Se aprobă Master planul pentru proiectul ,, Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceava”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Hotărârea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei nr. 6/24.02.2010, se abrogă.

Art. 3 -  Primarul municipiului Vatra Dornei, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

POSTELNICU TINEL

 

                                                    Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

Vatra Dornei

17 SEPTEMBRIE 2010

NR.86