ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului Serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare şi mandatarea reprezentantului consiliului local al municipiului Vatra Dornei, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava pentru aprobarea  Regulamentului Serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare

 Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 17 septembrie 2010

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 17/5013/13.04.2010;

În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (6) lit. ,,a”,   pct. 14 şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE

 

 Art. 1 Se aprobă Regulamentul Serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 .Se mandatează domnul primar Ioan Moraru, reprezentantul Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava, pentru aprobarea Regulamentul Serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

POSTELNICU TINEL

 

                                                                Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

17 SEPTEMBRIE 2010

NR.87