ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava nr. 215/18 decembrie 2009

 Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 17 septembrie 2010

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Hotărârea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava nr. 215/18 decembrie 2009;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (6) lit. ,,a”,   pct. 14 şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE

 Art. 1 Titlul Hotărârii Consiliului local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava nr. 215/18 decembrie 2009 se modifică şi va avea următorul cuprins:

,, Hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, la care municipiul Vatra Dornei este membru asociat şi aprobarea Acordului privind modul de implementare a Proiectului „Sistem de management integrat  al deşeurilor în judeţul Suceava”

 Art. 2 . Primarul municipiului Vatra Dornei, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

POSTELNICU TINEL

 

                                                                Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

 

Vatra Dornei

17 SEPTEMBRIE 2010

NR.88