ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind mandatarea reprezentantului Consiliului local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava pentru alegerea Consiliului Director al Asociaţiei şi semnarea actelor adiţionale de modificare a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei

 Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 17 septembrie 2010

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (6) lit. ,,a”,   pct. 14 şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE

 

 Articol unic. Se mandatează domnul primar Ioan Moraru, reprezentantul Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava, pentru alegerea Consiliului director al Asociaţiei şi semnarea actelor adiţionale de modificare a Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

POSTELNICU TINEL

 

                                                                Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

17 SEPTEMBRIE 2010

NR.89