ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea , de principiu, a suplimentării creditelor interne în vederea cofinanţării proiectelor  de dezvoltare

 

   Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordimară în data de 24 februarie 2010

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare precum şi ale HG nr. 9/2007  privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b”, alin. (4) lit. “b” şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

            Art. 1 Se aprobă, de principiu, suplimentarea creditelor interne pentru cofinanţarea proiectelor de dezvoltare din municipiul Vatra Dornei.

            Art. 2  Se numeşte comisia de negociere formată din:

a) Ioan Moraru – primarul municipiului

b)Mircea Rusu- viceprimarul municipiului

c) Rodica Albei- p. secretar municipiu

d) Saveta Ciocan- şef serviciu buget- contabilitate

e) Vasile Chiruţă- consilier local, preşedinte comisia economică

f) Nicuşor Cojocaru- consilier local

 pentru negocierea  condiţiilor de suplimentare a creditelor.

            Art. 3 Contractarea împrumuturilor şi destinaţia pe proiecte a sumelor împrumutate vor fi supuse dezbaterii şi aprobării consiliului local.

 

 

 

 

            Art. 4 Primarul municipiului, prin DSIE şi serviciul buget- contabilitate şi comisia numită vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                                          CHIRUŢĂ VASILE   

 

                                                                                                                      Contrasemnează

p.Secretar municipiu

                                                                                                                 Rodica Albei

 

Vatra Dornei

24.02.2010

NR. 9