ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

H O T Ă R Â R E

PRIVIND   APROBAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII AL SOCIETATII COMERCIALE “ ECOLOGICA VATRA DORNEI” S.R.L.

 

Consiliul Local al Municipiului  Vatra Dornei, jud. Suceava,  întrunit în şedinţă extraordinară în data de 17 septembrie 2010

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

 În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale HCL nr. 79/13.08.2010 ;

             În baza art.36 alin. (1), alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct.14, alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. a , art.45 şi art.115 alin. (1) lit. b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

Art.1: Se aprobă statul de funcţii al S.C. “ ECOLOGICA VATRA DORNEI” S.R.L. , conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

 

 Art.2: Se aprobă organigrama S.C. “ ECOLOGICA VATRA DORNEI” S.R.L. , conform anexei 2 la prezenta hotărâre.

         

        Art.3. Primarul Municipiului, prin S.C. “ ECOLOGICA VATRA DORNEI” S.R.L.  va  duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

POSTELNICU TINEL

 

                                                    Contrasemnează

                                                      p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

 

Vatra Dornei

17 SEPTEMBRIE 2010

NR.91