ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui contract de superficie asupra unor parcele de teren situate în strada Negreşti nr. 5 A cu proprietarul tabular al construcţiei SC Dealul Floreni SRL

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 17 septembrie 2010

 

            Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului municipiului Vatra Dornei, prin care propune aprobarea contractului  de superficie în favoarea S.C. Dealul Floreni SRL;

            - raportul compartimentului de specialitate ;

            - avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului Vatra Dornei;

Ţinând cont de prevederile art.5 din Legea nr.213/1998 cu modificările şi completările ulterioare, art. 494 din Codul civil ;

În temeiul art.36, alin.(2), lit.”c”, art.45, alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:       

 

Art.1. (1) Se aprobă încheierea unui contract de superficie pentru suprafaţa totală  de 546 mp teren situat în strada Negreşti nr. 5A, aflat sub construcţia proprietatarului tabular S.C.Dealul Floreni SRL, identificat după cum urmează:

-         206 mp  - PT 30876- cad. 5293

-         340 mp  - PT 30869- cad. 3277.

           (2) Dreptul de superficie se acordă pe durata existenţei construcţiei proprietate a SC Dealul Floreni SRL.

           (3) În situaţia în care, ulterior încheierii contractului de superficie, vor interveni modificări cu privire la dreptul de proprietate privată a municipiului Vatra Dornei asupra terenului identificat conform alin.1, urmare a unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, contractul se  reziliază de drept, fără nicio altă formalitate sau pretenţie de orice natură din partea superficiarului.

Art.2.  Suma datorată  anual este de 3 lei/mp, conform HCL nr.182/2009.

            Art.3.  Se împuterniceşte primarul municipiului Vatra Dornei să semneze în numele consiliului local contractul de superficie.

            Art.4.  Primarul municipiului Vatra Dornei, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

POSTELNICU TINEL

 

                                                                Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

 

Vatra Dornei

17 SEPTEMBRIE 2010

NR.95