ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor de urgenţă pentru familia Bălău Maria –strada Calea  Transilvaniei bl.7

          Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava,   întrunit în şedinţă extraordinară în data de 17 septembrie 2010

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.2 precum  şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

         Art. 1 Se aprobă acordarea din bugetul local a unui ajutor de urgenţă în sumă de 2000 lei pentru familia  Bălău Maria din municipiul Vatra Dornei, strada Calea Transilvaniei bl. 7.

          Art. 2 Primarul,  serviciul buget-contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

POSTELNICU TINEL

 

                                                    Contrasemnează

                                                      p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

 

Vatra Dornei

17 SEPTEMBRIE 2010

NR.97