ROMANIA

JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind punerea la dispoziţia proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceava” a unor suprafeţe de teren pentru construcţia/extinderea/reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 17 septembrie 2010

Având în vedere:

-         Expunerea de motive a Primarului municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, prin

care se propune punerea la dispoziţia proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceavaa unor suprafeţe de teren pentru construcţia/extinderea/reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia;

-                     Raportul compartimentului DSIE;

-                     Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

-                     Dispoziţiilor H.G. nr. 1357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, cu modificările şi completările ulterioare;

-                     În temeiul art. 36 alin. 4 lit. f) şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu  modificările şi completările  ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

      Art. 1. Se aprobă punerea la dispoziţia proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceava” a unor suprafeţe de teren pentru construcţia/extinderea/reabilitarea obiectivelor de investiţii: Reabilitare Staţie de Tratare a apei, Reabilitare reţea de distribuţie apă potabilă, Extindere reţea de distribuţie apă potabilă, Reabilitare şi extindere Staţie de epurare a apei uzate, Construire Staţii de pompare ape uzate noi, Reabilitare reţea de canalizare şi Extindere reţea de canalizare, terenuri identificate conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2 Obiectivele de investiţii Reabilitare Staţie de Tratare a apei, Reabilitare reţea de distribuţie apa potabilă, Extindere reţea de distribuţie apă potabila, Reabilitare şi extindere Statie de epurare a apei uzate, Construire Staţii de pompare ape uzate noi, Reabilitare reţea de canalizare şi Extindere reţea de canalizare aferente proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceava” se vor realiza pe terenuri care se află în domeniul public / terenuri la dispoziţia Municipiului Vatra Dornei, terenuri disponibile exclusiv pentru realizarea obiectivelor propuse în proiect.

 

 

 

    Art. 3. Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul prin serviciul DSIE.

 

    Art. 4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin grija sercretarului localităţii şi se transmite, prin intermediul secretariatului Consiliului Local, către Consiliul Judeţean Suceava şi S.C. ACET S.A. Suceava

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

POSTELNICU TINEL

 

                                                                Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

17 SEPTEMBRIE 2010

NR.98