ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010 a bugetului unităţilor finanţate parţial din venituri proprii şi a bugetului unităţilor finanţate integral din venituri proprii

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 28 septembrie 2010

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;         

          În conformitate cu prevederile  Legii nr.273/2006 - privind  finanţele publice locale ;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin. 2 coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE: 

          Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului  de venituri şi cheltuieli a unităţilor finanţate parţial din venituri proprii pentru anul 2010, conform influenţelor prevăzute în anexa 1 la prezenta hotărâre.

         Art. 2  Se aprobă rectificarea bugetului  de venituri şi cheltuieli a unităţilor finanţate integral din venituri proprii pentru anul 2010, conform influenţelor prevăzute în anexa 2 la prezenta hotărâre.

         Art. 3  Se aprobă modificarea Listei anuale de investiţii pentru anul 2010, a unităţilor finanţate parţial din venituri proprii, conform anexei 3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

         Art. 4  Primarul municipiului, prin Serviciul buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

POSTELNICU TINEL

 

                                                    Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

Vatra Dornei

28 SEPTEMBRIE 2010

NR.99

 

 

 

PROIECT 1

CONSILIUL LOCAL NR.20432/24.09.2010

ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010 a bugetului unităţilor finanţate parţial din venituri proprii şi a bugetului unităţilor finanţate integral din venituri proprii

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava,

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;         

          În conformitate cu prevederile  Legii nr.273/2006 - privind  finanţele publice locale ;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin. 2 coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE: 

          Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului  de venituri şi cheltuieli a unităţilor finanţate parţial din venituri proprii pentru anul 2010, conform influenţelor prevăzute în anexa 1 la prezenta hotărâre.

         Art. 2  Se aprobă rectificarea bugetului  de venituri şi cheltuieli a unităţilor finanţate integral din venituri proprii pentru anul 2010, conform influenţelor prevăzute în anexa 2 la prezenta hotărâre.

         Art. 3  Se aprobă modificarea Listei anuale de investiţii pentru anul 2010, a unităţilor finanţate parţial din venituri proprii, conform anexei 3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

         Art. 4  Primarul municipiului, prin Serviciul buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Iniţiator,

Primarul municipiului

Ioan Moraru

 

Avizat de legalitate

p.Secretar

Rodica Albei

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

Nr.20310/1 /24.09.2010

 

 

INVITAŢIE

Domnului (Doamnei) consilier

 

 

__________________________________

 

          Sunteţi invitat(ă) a lua parte la şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei, care se va desfăşura marţi, 28.09.2010,  ora1000 în Sala de conferinţe a Primăriei municipiului Vatra Dornei.

          Convocarea la şedinţă s-a făcut în baza Dispoziţiei nr.767/24.09.2010, emisă de Primarul municipiului, având următorul Proiect al Ordinii de  zi:

         

          Aprobarea Procesului verbal de la şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei din 17.09.2010.

          I - Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010 a bugetului unităţilor finanţate parţial din venituri proprii şi a bugetului unităţilor finanţate integral din venituri proprii

 

Iniţiator : Primarul municipiului

 

II - Diverse   

 

Secretar

Rodica Albei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMARUL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

D I S P O Z I Ţ I E

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei în şedinţă extraordinară pentru data de 28.09.2010, ora 1000

 

Ioan Moraru – Primarul municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava

          În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

          În temeiul dispoziţiilor art. 68. alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale – Republicată;

 

DISPUN:

          Art. 1   Se convoacă Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei în şedinţă extraordinară pentru data de 28.09.2010, ora 1000, în Sala de Conferinţe a Primăriei municipiului Vatra Dornei, cu următorul Proiect al Ordinii de Zi:

Aprobarea Procesului verbal de la şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei din 17.09.2010.

          I - Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010 a bugetului unităţilor finanţate parţial din venituri proprii şi a bugetului unităţilor finanţate integral din venituri proprii

 

Iniţiator : Primarul municipiului

 

II - Diverse   

Art.2  Secretarul municipiului va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.

 

                                                PRIMAR,

                                          IOAN MORARU

                                                                                                Avizat de legalitate

                                                                                      Pt. Secretar

                                                                          Rodica Albei

 

 

NR. 767/24.09.2010

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

PROCES VERBAL

încheiat azi, 28 septembrie 2010, la şedinţa extraordinară a Consiliului Local

 al Municipiului Vatra Dornei

 

Domnul consilier  Postelnicu Tinel, deschide lucrările şedinţei şi informează că sunt prezenţi 17 consilieri din cei 17, în funcţie,  facând  precizarea că şedinţa extraordinară,  a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 767/24.09.2010, emisă de Primarul  Municipiului Vatra Dornei.

Înainte de începerea lucrărilor, doamna consilier Cheşa Elena,  rosteşte “Tatăl nostru”.

La şedinţă participă domnul primar – Ioan Moraru şi doamna secretar Rodica Albei  precum şi  functionari din aparatul de specialitate al primarului si al consiliului local.

Domnul consilier Postelnicu Tinel, preşedinte de şedinţă, preia lucrările şedinţei şi îl roagă pe domnul primar să prezinte Proiectul Ordinii de Zi.

 Domnul primar prezintă Proiectul Ordinii de Zi, urmând să fie supus aprobării: 

Aprobarea Procesului verbal de la şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei din 17.09.2010.

    I .Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010 a bugetului unităţilor finanţate parţial din venituri proprii şi a bugetului unităţilor finanţate integral din venituri proprii .

Iniţiator : Primarul municipiului

            Se supune la vot  ordinea de zi, care este aprobată cu unanimitatea de voturi a celor prezenti.

           

            Se trece la discutarea punctului I de pe ordinea de zi privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010 a bugetului unităţilor finanţate parţial din venituri proprii şi a bugetului unităţilor finanţate integral din venituri proprii.

Domnul primar, prezintă expunerea de motive, rugând Consiliul Local a analiza şi hotărî, după care dă citire proiectului de hotărâre.

Serviciul contabilitate,  susţine proiectul de hotărâre al iniţiatorului.

Comisiile reunite, avizează favorabil proiectul de hotărâre al iniţiatorului.

Nefiind discuţii asupra proiectului de hotărâre, domnul preşedinte Postelnicu Tinel, îl supune la vot. Se aprobă cu unanimitatea  de voturi a celor prezenţi.

Întrucât nu mai sunt alte discuţii, domnul preşedinte de şedinţă declară închise lucrările şedinţei extraordinare a consiliului local.

            Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal,  astăzi 28.09.2010.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  SECRETAR,

               POSTELNICU TINEL                                             RODICA ALBEI

                  ____________________                               ____________________