ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

           

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea unui sprijin d-nei Anica Facina, in vederea editarii volumului de proza”Personalul de noapte”

                                                                                                           

       Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  28  mai  2014

 

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art.20 alin.1 lit.(i) al Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale, actualizata;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct. 1,4, 5, precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată si actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 1000 de lei, în vederea susţinerii financiare a d-nei     Anica Facina, in vederea editarii volumului de proza”Personalul de noapte”

            Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local.

          Art. 3 Primarul, prin   Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     MATEICIUC ILIE 

    

                              Contrasemneaza,

                                                Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

 

 

 

Vatra Dornei

28.05.2014

Nr.92