ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

 

HOTARARE

privind modificarea si completarea HCL nr.67/2014 privind aprobarea “Regulamentului pentru stabilirea programului de functionare al unitatilor de alimentatie publica precum si al celor destinate recreerii si divertismentului”

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in   sedinta  ordinara  din  data de   18  decembrie 2015

 

 

Având în vedere expunerea de motive nr.34316/11.12.2015 prezentată de Consilierul local Apostoaie Emil, raportul nr.34315/11.12.2015 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu:

         Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii si liniştii publice,republicata;

         Ordonanţa de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare, republicată si actualizata;

         Hotărârea Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Guvern nr. 99/2000;

         Hotărârea Guvernului nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică neincluse în structurile de primire turistice;

         Ordonanţa de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor,republicata si actualizata ;

În baza art. 36 alin. (2) lit.”d” si alin.(6) lit.a pct.7 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,actualizata; art. 45 alin. (1)  coroborate cu prevederile art.  115 alin. (1), lit. b, alin. (3), (5), (6) si (7) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicata si actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:

        Art.1 Se aproba modificarea si completarea HCL nr.67/2014 privind aprobarea  “Regulamentului pentru stabilirea programului de functionare al unitatilor de alimentatie publica precum si al celor destinate recreerii si divertismentului”, astfel:

    Art.12 din HCL nr.67/2014 se modifica astfel:

(1)   Unitatile gen restaurant(Cod CAEN 5610) si bar cod CAEN(5630) pot functiona pana la orele 06 in conditiile respectarii prevederilor legale.

(2)  In vederea aprobarii orarului de functionare pentru operatorii economici care solicita program de functionare pana la ora 6,  reprezentantul legal al solicitantului, se va prezenta la biroul Autorizari din cadrul Primariei Vatra Dornei, avand asupra sa documentele prevazute la art.2 din HCL nr.67/29.04.2014 la care se adauga :

-          dovada indeplinirii conditiilor de protectie fonica prin inscrisuri eliberate de Directia de Sanatate Publica si Protectia Mediului;

-          dovada asigurarii ordinii si linistii publice atat in interiorul localului cat si pe suprafata de teren aferenta localului prin personal specializat angajat sau prin contractarea serviciilor de paza si protectie;

-          autorizatia privind securitatea la incendiu sau Aviz consultativ eliberat de organele in drept prin care sa certifice faptul ca pentru locatia solicitata  nu este necesara Autorizatia privind securitatea la incendiu conform HG nr.1739/2006 Republicata.

        Art.2 Primarul, prin  Poilitia locala  si Compartimentul Autorizatii, va duce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

  POPESCU CONSTANTIN

 

                     Contrasemneaza,

               Pt. Secretarul municipiului

      Luminita Luminosu

 

 

Vatra Dornei

18.12.2015

Nr.221