ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind acoperirea deficitului bugetar al sectiunii de  dezvoltare pentru bugetul anului 2015 

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta   extraordinara   din data de  06 ianuarie   2016

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.71/04.01.25015 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.70/04.01.2015 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

Tinand cont de Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 4075/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015;

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 - privind  finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin. 2 lit.a coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

                                                                        HOTĂRĂŞTE:          

Art. 1 Se aproba acoperirea deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare pentru bugetul anului 2015 in cuantum  de 473.035,77 lei, din excedentul  sectiunii de dezvoltare al bugetului local al  anului 2014.

Art.2 Se aproba acoperirea deficitului bugetar al sectiunii de  functionare a bugetului “Activitati finantate integral din venituri proprii” (piata agroalimentara)  in cuantum  de 8589,89 lei,  din excedentul  sectiunii de functionare al bugetului local al  anului 2014.

Art.3  Primarul municipiului, prin Direcţia  economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                      POPESCU CONSTANTIN

  

                                          Contrasemneaza,

  Pt. Secretarul municipiului                               Luminita Luminosu

Vatra Dornei

06.01.2016

Nr.1