ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren in suprafata de 99 mp, situat in Str. Mestecenilor f.n.,  teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat

 

                       Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

     intrunit in sedinta   ordinara   din data de  26  ianuarie   2016

 

        Având în vedere expunerea de motive nr.1598/19.01.2016 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.1597/19.01.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În temeiul art. 36  alin.2 lit.c si alin. (5) lit. b), art. 45 alin. (3)  şi art.  123 alin. (1), (2)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată si actualizata;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art.1 – Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a unui teren apartinand Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat, in suprafata de 99 de mp,  identica cu nr.cadastral 36611  din CF 36611 situat in Str.Mestecenilor, f.n.

          Art.2 Se aprobă caietul de sarcini al licitatiei publice şi instrucţiunile pentru ofertanţi, conform anexei  la prezenta hotărâre.

         Art.3Pretul de pornire la licitatie este de 25 euro/mp conform HCL nr.130/2012 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei. Valoarea adjudecata va fi achitata   integral in momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

         Art. 4 Vanzarea cumpararea se va face prin acte incheiate in forma autentica iar cheltuielile ocazionate de perfectarea actelor de vânzare cumpărare vor  fi suportate de  cumpărător.

         Art.5 Primarul Municipiului Vatra  Dornei, prin compartimentul cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                             MATEICIUC ILIE

 

                                        Contrasemneaza,

  Pt. Secretarul municipiului                               Luminita Luminosu

Vatra Dornei

26.01.2016

Nr.10