ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind   aprobarea deplasării şi a cheltuielilor  aferente deplasării  grupului folcloric de copii „Plaiurile Dornelor” din cadrul Clubului Copiilor şi Elevilor Vatra Dornei, pentru a participa la Festivalul International de Folclor pentru copii si tineri “Soniachnuy” Kashtanchyk –Ucraina si la Festivalul International de Folclor pentru copii Pod Zvicinou- Cehia

              Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                               intrunit in sedinta   extraordinara   din data de  17  mai   2016

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin. (6) lit. “a”,pct.4,5,  precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată si actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 22.000 lei Clubului Copiilor şi Elevilor pentru deplasarea  grupului folcloric de copii „Plaiurile Dornelor” din cadrul Clubului Copiilor şi Elevilor Vatra Dornei, pentru a participa la Festivalul International de Folclor pentru copii si tineri “Soniachnuy” Kashtanchyk –Ucraina in perioada 26-30 mai 2016 si la Festivalul International de Folclor pentru copii Pod Zvicinou- Cehia in perioada 15-19 iunie 2016.

Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din bugetul local de la capitolul  cultura si recreere si religie 67.02, subcapitolul 670330-alte servicii culturale-alineat 203030- bunuri si servicii,  şi va fi decontată pe bază de documente justificative.

Art.3  Primarul, prin Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

    PRESEDINTE DE SEDINTA

                                             VASILUT DANIELA

 

                      Contrasemneaza,

                                                                                           Pt. Secretarul municipiului         

                                                                                                  Luminita Luminosu

Vatra Dornei

17.05.2016

Nr.101