ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

 privind desemnarea persoanelor din cadrul Primariei Municipiului Vatra Dornei imputernicite sa semneze documente la Garanti Bank SA

 

 

              Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                               intrunit in sedinta   extraordinara   din data de  17  mai   2016

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

 - Art. 3 şi art. 10 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr.1235/06.12.2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar;        

Capitolul I, pct. 1.4 lit. d) şi capitolul II, pct. 2.2.3 lit. b) din anexa 1 la Ordinul comun nr. 168/14/95/19.01.2011 al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar;HCL nr.94/2016 privind aprobarea înregistrării Primăriei Municipiului  Vatra Dornei în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, precum şi stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar;

              În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 19, art. 45 şi art. 47,  din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

                                   

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1.-Se aprobă deschiderea unui cont in lei la Garanti Bank SA pentru plata online a taxelor şi impozitelor locale, a amenzilor şi a altor creanţe bugetare efectuate cu cardul bancar, de către contribuabilii persoane fizice şi persoane fizice autorizate.

Art.2.Se desemneaza persoanele imputernicite in vederea efectuarii operatiunilor bancare derulate prin acest cont pe perioada mandatelor acestora, urmatorii:

                 1.Bonches Ilie-Primarul Municipiului Vatra Dornei, legitimat cu C.I.seria Sv nr.478379, CNP 1551215336041-prima semnatura.

                2. Cojocaru Nicusor Marcel –Viceprimarul Municipiului Vatra Dornei, legitimat cu C.I seria SV 657825, CNP 1581113336047-prima semnatura.

               3.Pintescu Maria –Director economic al Primariei Municipiului Vatra Dornei, legitimat cu C.I. seria SV nr.994752, CNP 2780723333202- a doua semnatura.

                4.Calinescu Brandusa- Sef Serviciu contabilitate, legitimata cu C.I. seria SV nr.523652, CNP 2630418336048- a doua semnatura.

Art.3.Persoanele nominalizate la Art.2, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

    PRESEDINTE DE SEDINTA

                                             VASILUT DANIELA

 

                      Contrasemneaza,

                                                                                            Pt. Secretarul municipiului         

                                                                                                     Luminita Luminosu

Vatra Dornei

17.05.2016

Nr.102