ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea   vanzarii terenului in suprafata de 24 mp, teren situat in Str. Mihai Eminescu nr.20, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune catre  Rotaru Raul Gabriel

 

     Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                   intrunit in sedinta   ordinara   din data de  26  mai   2016

 

Având în vedere expunerea de motive nr.15836/19.5.2016 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr. 15835/19.05.2016  al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba vânzarea suprafeţei de 24 mp teren situata in Str.Mihai Eminescu nr.20, aferent constructiei proprietate personala, identic cu nr.cadastral 36812 din CF 36812, cu respectarea dreptului de preemţiune catre Rotaru Raul Gabriel, proprietarul constructiei.

Art.2 Pretul terenului descris la art.1 este de 45 de euro/mp conform HCL nr.130/2012 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea integrala la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare.

         Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

         Art.4 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                             FORFOTA DANUT

 

                      Contrasemneaza,

                                                                                               Pt. Secretarul municipiului         

                                                                                                              Luminita Luminosu

Vatra Dornei

26.05.2016

Nr.103