ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea vanzarii cotei de teren  de teren de 19/1000 din PT 36372 din CF 36372, respectiv 8,51mp teren,  aferenta  spatiului medical situat in Str.Mihai Eminescu nr.26,parter, precum si a cotei de teren de  1/3 din cota de 17/1000  respectiv 2,54 mp teren  din PT 36372 din CF 36372, aferent salii de tratamente coproprietate persoanla, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru  Ormeny Melentina Adalgiza, proprietara spatiului

 

 

     Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                   intrunit in sedinta   ordinara   din data de  26  mai   2016

 

Având în vedere expunerea de motive nr.15839/19.05.2016 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.18838/19.05.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba vânzarea cotei   de teren de 19/1000 din PT 36372 din CF 36372, respectiv 8,51mp teren,  aferenta  spatiului medical situat in Str.Mihai Eminescu nr.26,parter, precum si a cotei de teren de  1/3 din cota de 17/1000  respectiv 2,54 mp teren  din PT 36372 din CF 36372, aferent salii de tratamente coproprietate persoanla, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru  Ormeny Melentina Adalgiza, proprietara spatiului.

Art.2 Pretul terenului descris la art.1 este de 45 de euro/mp conform HCL nr.130/2012 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea   integrala la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare.

         Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

         Art.4 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                             FORFOTA DANUT

 

                      Contrasemneaza,

                                                                                               Pt. Secretarul municipiului         

                                                                                                              Luminita Luminosu

Vatra Dornei

26.05.2016

Nr.104