ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea   vanzarii suprafeţei de 346 mp teren situat in Str.Negresti, catre SC EXPERT BUSINESS CONSULTING SRL, prin administrator Zdrob Cornel,  teren aflat langa terenul proprietate privata a acesteia

 

     Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                       intrunit in sedinta   ordinara   din data de  26  mai   2016

 

Având în vedere expunerea de motive nr.15848/19.05.2016 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr. 15847/19.05.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba vânzarea suprafeţei de 346 mp teren situata in Str.Negresti, f.n., catre   SC EXPERT BUSINESS CONSULTING SRL, prin administrator Zdrob Cornel,  teren aflat langa terenul proprietatea privata a acesteia identic cu nr.cadastral 36901 in CF 36901.

        Art.2 Pretul terenului descris la art.1 este de 20 de euro/mp conform HCL nr.130/2012 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea  unui avans de 20% la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare, iar diferenta in 12 rate egale lunare consecutive.

         Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

         Art.4 Cu data prezentei se revoca HCL nr.70/2016.

         Art.5 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                             FORFOTA DANUT

 

                      Contrasemneaza,

                                                                                               Pt. Secretarul municipiului         

                                                                                                              Luminita Luminosu

Vatra Dornei

26.05.2016

Nr.107