ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza Municipiului Vatra Dornei, pentru anul 2016-2017

 

      Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                       intrunit in sedinta   ordinara   din data de  26  mai   2016

 

            Având în vedere expunerea de motive NR.15851/19.05.2016 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.850/19.05.2016 AL compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

Tinand cont de adresa nr11418/02.12.2015 a Inspectoratului Scolar Judetean Suceava;

            În conformitate cu prevederile art.25 alin.1 ale Ordinului MECTS nr.6212/2012 privind aprobarea metodologiei pentru fudamentarea cifrei de scolarizare si stabilirea retelei unitatilor de invatamant preuniversiatr pentru anul scolar 2013-2014;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “a” şi alin.3 lit.”b”, precum şi art.45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:          

Art. 1 Se aproba reteaua scolara a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza Municipiului Vatra Dornei, pentru anul 2016-2017, conform anexelor nr.1 la prezenta hotarare.

Art.2   Primarul municipiului, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                             FORFOTA DANUT

 

                      Contrasemneaza,

                                                                                               Pt. Secretarul municipiului         

                                                                                                              Luminita Luminosu

Vatra Dornei

26.05.2016

Nr.108