ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 HOTĂRÂRE

privind atestarea apartenentei unor imobile

 la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

 

      Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                       intrunit in sedinta   ordinara   din data de  26  mai   2016

 

          Având în vedere expunerea de motive nr.15854/19.05.2016 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.15853/19.05.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ;  

        Conform cu prevederile  art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar rep. cu modificările şi completările ulterioare precum şi art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind  bunurile proprietate publică, actualizata;

       În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, art. 121  , art.115 alin.(1) lit. b precum şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare –Republicată si actualizata ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

      Art. 1  Se aprobă si se insuseste inventarul parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Vatra Dornei, conform anexei la prezenta hotărâre, în vederea înscrierii în Registrele de publicitate imobiliară.

       Art.2 Se atesta apartenenta la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a imobilului situat in cladirea  din Municipiul Vatra Dornei, Str.Vasile Litu,nr.6 parter, ap.2, format din  incaperile notate in plan cu nr.1-6, in suprafata de 55,68 mp,   precum si  beciul notat cu nr.2 in  suprafata de 20,99 mp identic cu parte din nr.cadastral 37733 din CF 34733.

       Art.3 Se atesta apartenenta la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a imobilului situat in cladirea  din Municipiul Vatra Dornei, Str.M.Sadoveanu,nr.3,Bl.B. Sc.A, ap.3, parter, format din  incaperile notate in plan cu nr.11-15, in suprafata de 46,82 mp,  identic cu parte din nr.cadastral 1259/3 din CF 30459.

       Art.4 – Primarul municipiului,  prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                             FORFOTA DANUT

 

                      Contrasemneaza,

                                                                                               Pt. Secretarul municipiului         

                                                                                                              Luminita Luminosu

Vatra Dornei

26.05.2016

Nr.109