ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumelor necesare desfăşurării manifestărilor

ocazionate de “Ziua Universal a Iei”-Editia a III a

 

      Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                       intrunit in sedinta   ordinara   din data de  26  mai   2016

 

           Având în vedere expunerea de motive nr.15860/19.05.2016 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.15859/19.05.2016 al  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit.d”şi alin.(6) lit“a” pct.4-5, precum şi art 45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 rep.-a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

          Art.1 Se aprobă organizarea manifestărilor prilejuite de “Ziua Universala a IEI”-editia a III a, în data de 24 iunie 2016.

          Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 5000 lei în vederea organizării şi desfăşurării manifestărilor organizate cu ocazia Zilei Universale a Iei.

          Art.3 Primarul municipiului, prin Casa de cultură SI Directia economica,

va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                             FORFOTA DANUT

 

                      Contrasemneaza,

                                                                                               Pt. Secretarul municipiului         

                                                                                                              Luminita Luminosu

Vatra Dornei

26.05.2016

Nr.110