ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea finanţării  Festivalului Naţional al Sporturilor  Extreme „Dorna X-TREM –Editia a X a 2016”

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                       intrunit in sedinta   ordinara   din data de  26  mai   2016

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.15869/19.05.2016 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.15868/19.05.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.6 lit.”a”pct.  5,6 precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

                                                            HOTĂRĂŞTE:

            Art. 1  Se aprobă finanţarea Festivalului Sporturilor Extreme, „Dorna X-TREM Editia a X a  2016” care se va desfăşura în perioada 31 iulie-1 august, la Vatra Dornei cu suma de 7000 lei.

          Art. 2 Suma alocată va fi decontată pe baza unor documente justificative.

          Art. 3 Primarul municipiului, prin Directia economica şi Serviciul de Promovare a Turismului şi Salvamont, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                             FORFOTA DANUT

 

                      Contrasemneaza,

                                                                                     Pt. Secretarul municipiului         

                                                                                                 Luminita Luminosu

Vatra Dornei

26.05.2016

Nr.113