ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului de începere a lucrărilor de construcţie pentru lotul atribuit conform Legii nr.15/2003 din str. Poligonului

 

   Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                       intrunit in sedinta   ordinara   din data de  26  mai   2016

 

             Analizând expunerea de motive nr.15872/19.05.2016 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.15871/19.05.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În baza Legii nr.15/2003 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală;

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie republicată;

În temeiul art.36.alin.(2) lit.c) si alin.5 lit.”a” şi art.45 (1) din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală, republicata si actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă  prelungirea termenului de începere a lucrărilor de construcţie  şi depunere a documentaţiei în vederea obţinerii Autorizaţiei de construire pentru parcelele atribuite conform Legii nr.15/2003, pentru   Surugiu Ionela.

Art.2. Beneficiarul  Legii nr.15/2003 are obligaţia ca în termen de un an de la data prezentei să inceapa lucrarile de constructie.

Art.3 Primarul municipiului, prin Serviciul Urbanism şi Comisia de aplicare a Legii nr.15/2003, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                             FORFOTA DANUT

 

                      Contrasemneaza,

                                                                                     Pt. Secretarul municipiului         

                                                                                                 Luminita Luminosu

Vatra Dornei

26.05.2016

Nr.114