ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMARUL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea numărului de burse şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei”  

 

 

   Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                       intrunit in sedinta   ordinara   din data de  26  mai   2016

 

Având în vedere expunerea de motive nr.15875/19.05.2016 prezentată de Primarul municipiului, raportul 15874/19.05.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În baza dispoziţiilor Legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art.82, alin. (1) si (2) din Legea nr.1/20011 a educaţiei naţionale actualizata, coroborate cu art.4 al Cap.I si art.5 al Cap.II din OMECTS nr. 5576/2011

            În temeiul art.36, alin. 2, lit. “b”; art.45, alin. 2, lit. „a”; art.47 şi art.49 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

             

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1.(1) Se aprobă pentru anul  scolar 2015-2016  un număr de 28 de burse şcolare pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de la nivelul municipiului Vatra Dornei, după cum urmează:

a)     burse de merit 3 ;

b)     burse de ajutor social -25;

        Art.2  Se aprobă numărul şi tipul de burse pentru Scoala gimnaziala nr.1 Vatra Dornei,  în conformitate cu anexa care face parte din prezenta hotărâre.

       Art.3.  Primarul municipiului Vatra Dornei, prin aparatul de specialitate şi unităţile şcolare,  vor  duce la îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                             FORFOTA DANUT

 

                      Contrasemneaza,

                                                                                     Pt. Secretarul municipiului         

                                                                                                 Luminita Luminosu

Vatra Dornei

26.05.2016

Nr.115