ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren in suprafata de 83 mp, situat in Str.Malinilor,f.n.,  teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat

 

   Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                   intrunit in sedinta   ordinara   din data de  26  mai   2016

 

        Având în vedere expunerea de motive nr.15878/19.05.2016prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.15877/19.05.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În temeiul art. 36  alin.2 lit.c si alin. (5) lit. b), art. 45 alin. (3)  şi art.  123 alin. (1), (2)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată si actualizata;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art.1 – Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a unui teren apartinand Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat, in suprafata de 83 de mp,  identica cu nr.cadastral 36894 in suprafata de 36894 situat in Str. Malinilor, f.n.

          Art.2 Se aprobă caietul de sarcini al licitatiei publice şi instrucţiunile pentru ofertanţi, conform anexei  la prezenta hotărâre.

         Art.3Pretul de pornire la licitatie este de 25 euro/mp conform HCL nr.130/2012 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei. Valoarea adjudecata va fi achitata   integral in momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

         Art. 4 Vanzarea cumpararea se va face prin acte incheiate in forma autentica iar cheltuielile ocazionate de perfectarea actelor de vânzare cumpărare vor  fi suportate de  cumpărător.

         Art.5 Primarul Municipiului Vatra  Dornei, prin compartimentul cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                             FORFOTA DANUT

 

                      Contrasemneaza,

                                                                                     Pt. Secretarul municipiului         

                                                                                                 Luminita Luminosu

Vatra Dornei

26.05.2016

Nr.116