ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA

privind aprobarea proiectului “Crearea unui spatiu de agrement  si loisir in statiunea Balneo-Climaterica Vatra Dornei ”si a cheltuielilor legate de proiect, propus spre finantare prin POR 2014-2020,P.I.7.1

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                           intrunit in sedinta   ordinara   din data de  26  mai   2016

 

        Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

         În conformitate cu Ghidul Solicitantului  Axa prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului; Prioritatea de investiţii 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin.1  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE

      ART 1. Se aprobă proiectul < Crearea unui spatiu de agrement  si loisir in statiunea Balneo-Climaterica Vatra Dornei > în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 7, propritatea de investiții 7.1.

       ART 2.  Se aprobă valoarea totală a proiectului < Crearea unui spatiu de agrement  si loisir in statiunea Balneo-Climaterica Vatra Dornei >, în cuantum de <3.002.481,80 lei> lei (inclusiv TVA).

      ART 3. Se aprobă contribuția contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de <60.049,64 lei>inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului < Crearea unui spatiu de agrement  si loisir in statiunea Balneo-Climaterica Vatra Dornei >.

       ART 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului < Crearea unui spatiu de agrement  si loisir in statiunea Balneo-Climaterica Vatra Dornei >, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

       ART 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

      ART 6. Se împuternicește primarul Municipiului  <Ilie Bonches>  să semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele <Municipiului Vatra Dornei>.

       Art.7 Primarul municipiului, prin Serviciul DLMP si Direcţia  economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                             FORFOTA DANUT

 

                      Contrasemneaza,

                                                                                               Pt. Secretarul municipiului         

                                                                                                              Luminita Luminosu

 

 

 

 

Vatra Dornei

26.05.2016

Nr.118