ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA

privind aprobarea a documentatiei  tehnico-economice  si a  indicatorilor tehnico econimici,  ai investitiei  “ Reabilitare si modernizare infrastructura rutiera in statiunea Balneo-climaterica Vatra Dornei ” la faza Studiu de fezabilitate , propus spre finantare prin POR 2014-2020,P.I.7.1”

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                           intrunit in sedinta   ordinara   din data de  26  mai   2016

 

        Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

         În conformitate cu Ghidul Solicitantului  Axa prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului; Prioritatea de investiţii 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin.1  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE

            ART 1. Se aprobă documentatia tehnico economica  elaborata  , la faza Studiu de fezabilitate   pentru investitia :  „Reabilitare si modernizare infrastructura rutiera in statiunea Balneo-climaterica Vatra Dornei ”, propus spre finantare prin POR 2014-2020,P.I.7.1, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 7, propritatea de investiții 7.1.

         ART 2. Se aprobă indicatorii tehnico economici ai investitiei, la faza Studiu de fezabilitate  conform anexei  privind descrierea sumara a investitiei  :  „Reabilitare si modernizare infrastructura rutiera in statiunea Balneo-climaterica Vatra Dornei ”, propus spre finantare prin POR 2014-2020,P.I.7.1, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 7, propritatea de investiții 7.1.

      ART 3. Anexa  privind descrierea sumara a investitiei  :  „Reabilitare si modernizare infrastructura rutiera in statiunea Balneo-climaterica Vatra Dornei ” ,  din Studiul de Fezabilitate , intocmit conform HG 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico economice aferente investitiilor publice ,  precum si  a structurii si metodologiei de elaborare a Devizului General pentru obiective de investitii si  lucrari de interventii , faca parte integranta   din prezenta hotarare .

       Art.4 Primarul municipiului, prin Serviciul DLMP si Direcţia  economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                             FORFOTA DANUT

 

                      Contrasemneaza,

                                                                                               Pt. Secretarul municipiului         

                                                                                                              Luminita Luminosu

 

 

 

 

Vatra Dornei

26.05.2016

Nr.119